Tuesday, February 16, 2016

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών


Γράφει και επιμελείται
ο Γιώργος Αθανασιάδης
Δικηγόρος - Θεατρικός Συγγραφέας
ΣΥΔΝΕΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
377-383 Sussex st
.
email: 
athanasiadis.g@hotmail.com

Tel: 0421 969 172Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών


Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
είναι δημόσιο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τις δημοτικές αρχές και συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του ∆ημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των ∆ήμων της Χώρας.

Εκδίδεται από τους ∆ημάρχους – στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α’) – βάσει των εγγραφών στα ∆ημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι ∆ήμαρχοι να ενεργούν με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως ∆ημοτολόγια άλλου ∆ήμου, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες, όταν υπάρχει κανονική εγγραφή στα δημοτολόγια του αποβίωσαντος, εις τον οποίον αναφέρεται.

Ομως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που διαφοροποιούν τον κανόνα αυτόν:

1. Μπορεί να υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, (δηλαδή στην εγγραφή, μπορεί να λείπει κάποιο από τα παιδιά του ή να μην αναφέρεται το όνομα της συζύγου ή να ελλείπει κάποιοα άλλο στοιχείο ή πρόσωπο) και

2. Αλλη περίπτωση αφορά οποιονδήποτε άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο Αρρένων ∆ήμου. Στην περίπτωση αυτή, γεγονός το οποίο το αντιμετωπίζουμε διαρκώς κυρίως εδώ στην Αυστραλία και όχι μόνο αλλα σε όλες τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού.

3. Υπάρχει περίπτωση, να μην ευρίσκεται εγγεγραμμένος ο αποβιώσας και να μην έχει μερίδα σε Δήμο της Ελλάδας, ή οι παρεχόμενες πληροφορίες από τους οικείους του, να μη διαφωτίζουν σε σχέση με τον δήμο εγγραφής του. Τότε επειδή η διαδικασία ξεκινά από την αρχή, με τα όποια υπάρχοντα στοιχεία απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση από δύο πρόσωπα γνωστά στην οικογένεια του του/της αποβιώσαντος/σάσης περί των καταλειπομένων συγγενών και κατά συνέπειαν κληρονόμων. Εν συνεχεία θα πρέπει να γίνει η διαδικασία εγγραφής σε Δήμο έστω και ενδεικτικής και περαιτέρω να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Σε αυτές τις περιπτώσεις με στοιχεία 1,2,3 για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό
απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων και γίνεται σχετική μνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του ∆ημοτολογίου.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε ∆ημοτολόγιο ∆ήμου της χώρας, δεν νομιμοποιείται ο ∆ήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, (αν δεν υπάρξει εγγραφή, από τους έχοντες αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον) ακόμη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους επίσης η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού αποδοχής κληρονομίας αντί της γνωστής συμβολαιογραφικής πράξεως (κληρονομητηρίου) από το ∆ικαστήριο κληρονομίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 819 του ΚΠολ∆ όπου και εκεί απαιτείται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.  Εν προκειμένω επειδή πλέον αρμόδια για την έκδοση κληρονομητηρίων είναι τα Ειρηνοδικεία, απαιτείται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών να κατατίθεται μαζί με την αίτηση έκδοσης  του κληρονομητηρίου.

Πολλές φορές όμως  η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ημοτολογίων ∆ήμων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ημοτολόγια των ∆ήμων της Χώρας, αγγίζει τα όρια της εμμονής και συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά, όπως μας ενημερώνει ο οδηγός του πολίτη.

Κάποια στοιχεία της ενημέρωσης αυτής ελήφθησαν τον odigostoupoliti.gr

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...